Čo nás čaká v Máji ?

14.5. (utorok) 16:00 –  Besiedka ku dňu matiek

15.5. (streda) prechádzka k Chorvátskemu ramenu – plnenie disciplín

21.5. (utorok) Hry na lúke – športové aktivity,

28.5. ( utorok) Pokusy a experimenty – Štyri živly

31.5. (piatok) Deň hračiek – v tento deň majú deti možnosť  priniesť si  hračku z domu, ukázať ju kamarátom .

Prečo naša

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • odborná starostlivosť od 7:00 do 17:00 hod.
 • cca. 12 detí v triede
 • možnosť čerpania príspevku na škôlku
 • pokojné prostredie obklopené zeleňou, dvor s preliezkami
 • záujmové krúžky priamo v škôlke
 • súčasť „Petržalského centra pre rodinu“ (jasle, telocvičňa,...)

Podmienky prijatia

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa od troch do šiestich rokov. Ak je voľná kapacita materskej školy, možno prijať dieťa od dvoch rokov.

V prípade voľnej kapacity sa deti prijímajú počas celého roka.

 1. Osobné stretnutie s riaditeľkou zariadenia (po telefonickom dohovore).
 2. Prehliadka priestorov materskej školy a školského dvora. Oboznámenie sa s prevádzkovým poriadkom a so samotným fungovaním materskej školy.
 3. Predloženie písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a informatívny údaj o povinnom očkovaní.
 4. Vyplnenie a podpísanie dokumentov a uhradenie prvomesačného poplatku v hotovosti priamo v škôlke alebo na č. účtu: SK5111000000002943033421.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Žehrianska 6 – Škôlka pre naše deti sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

 1. súrodenci už umiestnených detí v MŠ
 2. deti navštevujúce „Jasličky pre naše detičky - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“