Krúžky

Pre viac informácií o konkrétnom krúžku kliknite na jeho názov.

Výtvarný krúžok

Krúžok je určený pre starších škôlkarov (4-6 ročné deti).
Na tomto krúžku sa deti venujú rôznym druhom výtvarných techník – kreslia, maľujú, strihajú, lepia, otláčajú, … Pracujú so známym i netradičným materiálom (rôzny papier, pastel, farbičky, temperové a vodové farby, tuš, perá, látky, stužky, drievka, prírodný a odpadový materiál, atď.). Deti si pri vytváraní svojich dielok rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, originalitu a tvorivosť. Získavajú nové zručnosti, zlepšuje sa im jemná motorika rúk a schopnosť samostatne pracovať. V neposlednom rade si rozvíjajú vzťah k umeniu a estetické cítenie. Svojimi dielkami potom vyzdobujú škôlku a potešia blízkych.

Drumben Bubnovačka

Krúžok je určený pre všetkých škôlkarov (2-3, 3-4 a 4-6 ročné deti).
Je vhodnou metódou ako u detí predškolského veku zábavnou a hravou formou budovať prirodzený vzťah k hudbe na všetkých úrovniach. Krúžok pomáha u detí rozvíjať hudobné a spevácke schopnosti, podporuje artikuláciu, správne dýchanie, vnímanie rytmu, melódie a textov piesní. Okrem hudobnej zložky je tento krúžok obohatený o prvky muzikoterapie a iných expresívnych techník. Pod vedením muzikoterapeuta deti vrámci krúžku používajú rôzne detské hudobné nástroje (triangle, rolničky, ozvučné drievka, rumba gule, paličky …) a samozrejme každé dieťa vlastný drumben – bubon. Celá hodina je sprevádzaná bábkou a jej priebeh je motivovaný príbehmi zo života detí. Po metodickej stránke je krúžok prispôsobený vekovej úrovni detí.

Gymnastika Big Hug Gym

Krúžok je určený pre všetkých škôlkarov (2 – 6 ročné deti).
2-3 ročné deti – Krúžok je zameraný na rozvoj pohybového aparátu v ranom veku, a zároveň poskytuje pevný základ pre formujúce obdobie prvých troch rokov. Okrem zábavy, dobrodružstva a pred prípravou na gymnastiku, tu vaši drobčekovia získajú prvé pohybové zručnosti, rozvinú hrubú a jemnú motoriku a posilnia schopnosť ovládania.

4-6 roční – Cvičenia sú navrhnuté tak, aby sa deti naučili bezpečne vykonávať a rozvíjať svoje gymnastické zručnosti. Sú zábavné, ale aj dostatočne náročné, aby napomáhali rozvoju fyzických zručností a budovali sebadôveru, ktorú môžu deti neskôr preniesť do akéhokoľvek ďalšieho športu, ako aj každodenného života. Tento krúžok je vhodný pre deti predškolského veku. Bude pre nich zábavou, bádaním, ale aj výzvou.

Anglický jazyk

Kurz je určený pre všetky deti od 2 do 6 rokov.
Kurz prebieha hrovou formou, je rozdelený tematicky do oblastí, v ktorých sa deti učia príslušné slovíčka a frázy. V priebehu každého tematického celku (ktorý trvá podľa rozsahu cca 1-1,5 mesiaca) sa deti naučia taktiež spievať pesničky, ktoré k celku patria. Zoznam slovíčok, fráz a pesničiek, ktoré sa deti naučia, bude lektorka priebežne po témach posielať rodičom na emailové adresy. Deti sú rozdelené do 2 skupín.