Vzdelávanie

Poskytovaná starostlivosť a vzdelanie musí byť v najlepšom záujme každého dieťaťa. V zmysle inklúzie vzdelanie v našej materskej škole vedie k plnému rozvoju osobnosti každého dieťaťa, k prehlbovaniu priateľstva, porozumenia a tolerancie, k rešpektovaniu inakosti.

Dôležitú úlohu zohráva individuálny prístup pedagógov, zameraný na potreby každého žiaka,  nižší počet detí v triedach, vhodne nastavená klíma triedy a školy, spolupráca s rodinou, spolupráca s inými odborníkmi (psychológ, špeciálny pedagóg,  logopéd…), organizácia samotného vzdelávacieho procesu, kde deti pracujú nielen hromadne a individuálne ale najmä skupinovo, učiteľ je v roli partnera a facilitátora. Vzdelávací program je založený na činnostnom vyučovaní s využitím aktivizujúcich metód. Garantujeme predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Výchovno-vzdelávacia činnosť podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti, zručnosti a návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Za prioritné pokladá individuálny prístup k deťom a ich prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Doménou výchovno-vzdelávacej činnosti v našej škôlke je viesť dieťa k tvorivosti, samostatnosti pri získavaní informácií z rôznych zdrojov.

Najvplyvnejšími faktormi výchovného pôsobenia na dieťa v predškolskom období sú rodina a škola. Z hľadiska úspešného rozvoja dieťaťa je dôležité ich zosúladenie, ktoré predpokladá vzájomné rešpektovanie, otvorenosť, ochotu spolupracovať a dôveru. Podľa potreby a požiadaviek rodičov poskytujeme odbornú poradenskú a metodickú činnosť. Spoločné stretnutia a konzultácie poskytujú priestor na vzájomné rozhovory, ktoré umožňujú rodičom zapájať sa do diania v škôlke.

Rodičia sa podieľajú na zlepšovaní chodu materskej školy formou rady školy. Viac informácií nájdete tu.

Pri tvorbe a realizácii výchovno-vzdelávacieho programu vychádzame z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu IŠVP a z neho vychádzajúceho školského vzdelávacieho programu – Poď sa s nami hrať (stiahnuť PDF). Garantujeme predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy. Deti v škôlke sú rozdelené do 3-och vekovo primeraných tried, ktoré majú samostatný výchovno-vzdelávací plán. Cieľom je zabezpečiť adekvátnu výuku pre menších škôlkarov, ale i dôkladne pripraviť predškolákov na vstup do školy.

Materská škola každoročne zverejňuje hodnotiacu správu o výchove a vzdelávaní. Aktuálnu hodnotiacu správu si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Vytvorili sme pre škôlkarov prostredie, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne a ktoré podnecuje ich prirodzenú zvedavosť a záujem o všetko nepoznané. V pedagogickom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, kde učiteľka vystupuje v roli facilitátora, manažéra edukačného procesu, poradcu, konzultanta či partnera pre dieťa. Vytvára podnety a aktivity, v ktorých sa deti dokážu realizovať. Vo všetkých činnostiach sa snažíme pôsobiť na individualitu dieťaťa, vedieme ho k tomu, aby sa pod našim vedením a s našou podporou rozvinulo samo – vlastnou prirodzenou cestou a vlastným tempom.

V rámci získavania počítačovej gramotnosti využívajú deti počas edukačných a voľnočasových aktivít rôzne počítačové edukačné programy prostredníctvom práce s interaktívnou tabuľou a ďalšími IKT edukačnými pomôckami (Bee-Bot, interakt. knihy a pod.), (navštevujeme bratislavské počítačové centrum EDULAB).