Rada školy

Rada školy pri SMŠ Žehrianska Škôlka pre naše deti, Žehrianská 6, 851 07  Bratislava  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v Bratislave 1. októbra  2021 Funkčné obdobie začalo dňom 2.10.2021 na obdobie 4 rokov.

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy

  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja materskej školy,
  5. k návrhu školského vzdelávacieho programu,
  6. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach podľa §14 ods. 5 písmeno e) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  7. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky,
  8. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Členovia rady školy

predseda rady školy: Mgr. Martina Špániková –  zvolená za pedagogických zamestnancov
podpredseda rady školy: Ing. Richard Prokopčák– delegovaný zriaďovateľom
Lucia Szabadošová – zvolená za rodičov
Veronika Šoltésová – zvolená za rodičov
Eva Ormandy – zvolená za nepedagogických zamestnancov